โปรแกรมคำนวณค่างวด

ผลการคำนวณค่างวด

*โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้นเท่านั้น
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราสูงสุดของโครงการ คือ 4%
ผลการคำนวณ ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้