โครงการสินเชื่อ 5 ปี เพื่อซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมดอกเบี้ยต่ำ 2-4%

โครงการสินเชื่อ 5 ปี เพื่อซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ดอกเบี้ยต่ำ 2-4%